Інформаційний портал

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

Законодавством України встановлені обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері дотримання санітарного законодавства, а саме: відповідно до Закону  України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877-V (із змінами) проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя обмежено питаннями, які внесені до затвердженої форми уніфікованого акта.

Відповідальність за дотримання санітарного законодавства  покладається на засновників та  керівників закладів дошкільної освіти.

СТВОРЮЄМО СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТЮ ОСВІТИ

З метою створення ефективної системи управління якістю освіти  на основі запровадження моніторингових процедур в закладі освіти  проводяться дослідження, які надають можливість проведення комплексної оцінки якості освіти, що включає такі складові:

 • оцінка впливу умов навчання на його результат;
 • оцінка якості освітнього процесу;
 • оцінка якості навчання.

Краще зрозуміти сутність освітніх процесів і тенденцій, оцінити результати освітньої діяльності можливо лише за умови комплексного вивчення сучасного стану системи освіти. Без проведення систематичних досліджень та оцінювання досягнутого системою освіти стану, визначення перспектив її розвитку, неможливо  управляти якістю освіти і досягти позитивних результатів.

МОНІТОРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Входження людства в третє тисячоліття ознаменоване не стільки хронологічними змінами в літочисленні, скільки оновленим поглядом світової спільноти в майбуття, визначенням ціннісних властивостей суспільного життя, які характери­зують його якість. Світ визнав, що добробут, освіта та здоров'я людини є головними чинниками якості її життя, а якість освіти — основною метою, пріоритетом розвит­ку суспільства в XXI столітті. Тому не випадково серед характеристик так званого індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП), за яким Програма розвитку 00Н порівнює рівень соціального й економічного розвитку різних країн, показник освітньої   діяльності є одним з трьох основних індикаторів в інтегрованій оцінці якості людського життя.

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ – ПРІОРИТЕТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.

В.О. Сухомлинський

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті.

Розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин  можливі лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму  як почуття і як базової якості особистості.

Інклюзивне навчання. ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ, УМІТИ, РОБИТИ АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ

Посадові обов’язки

Забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами:

 • разом із вчителем класу виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагає дитині у виконанні навчальних завдань, залучає учня до різних видів навчальної діяльності;
 • у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;
 • адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта. СКЛАДАЄМО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Індивідуальний навчальний план (далі — План) й індивідуальна навчальна програма (далі — Програма) є частинами Індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Розробляє їх команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами
в закладі загальної середньої та дошкільної освіти. До складу Команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами  входять:

У закладі загальної середньої освіти:

 • постійні учасники: директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники (далі - батьки) дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

У закладі дошкільної освіти:

 • постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

Можна залучати фахівців з дефектологічною освітою (працівники спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивних ресурсних центрів, з метою якісного вивчення можливостей і потреб учня та планування роботи з ним).

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ В 1-Й КЛАС (Основні положення)

Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

 

Порядок визначають наказом № 367 від 16.04.2018 р. Наказ Міністерства і науки України від 19 червня 2003 року № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 року за № 547/7868 визнаний таким що втратив чинність. Новий порядок визначає механізм зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання; переведення учнів з одного закладу освіти до іншого; відрахування учнів із закладів освіти.

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ

Веб-квест – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Основні елементи веб-квесту:

 • вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і надається вихідна ситуація або завдання;
 • покликання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книжки або методичні посібники з бібліотечних фондів;
 • поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками, тощо;
 • висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшого застосування отриманих результатів і навичок.

12 ідей цікавого уроку математики

1 ідея: створити ланцюжок слів, пов’язаних з математикою, кожне наступне слово має починатися з передостанньої літери попереднього слова  (діти в колі: математика, коло, лінійка, кілометр, трапеція…).

2 ідея: мотивація – запорука успіху (вправа з папірцем).

3 ідея: перевірка домашнього завдання мовчки (самоперевірка з екрану, взаємоперевірка).

4 ідея: аукціон знань (проводить аукціоніст, якого обирають учні).

ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ШКОЛИ

Освітня програма – це єдиний комплекс або послідовність освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання;

 Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту»  основою для розроблення освітньої програми є  стандарт освіти відповідного рівня.

Зупинимось на формуванні освітніх програм закладів загальної середньої освіти.

У статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту»
визначено, що освітня програма має містити: 

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

ДОКУМЕНТАЦІЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ЩОДО РОБОТИ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Асистент учителя забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами, а саме:

 • разом із вчителем виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, допомагає дитині у виконанні навчальних завдань, залучає учня до різних видів навчальної діяльності;
 • у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;
 • адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами.

Це цікаво! Про навчання

Виживає не сильний і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються. Гордон Драйден

Педагоги не можуть успішно навчати, якщо в цей само час старанно не вчаться самі. Алі Апшероні

Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити сьогодні так, як вчили цьому вчора. Джон Дьюї

Скільки б не жив, усе життя слід навчатися. Сенека

Ключові проблеми на шляху реформування середньої освіти.

Ключовою проблемою української школи є зміст освіти. Якщо вчителі не будуть розуміти, чого саме хочуть навчити дітей, то не знатимуть, як потрібно вчити. Перехід до компетентністної моделі навчання є надважливим завданням.

Більшість вчителів закладів освіти використовують знаннєву модель, з якою працювали багато років. Ії суть полягає в тому, щоб закласти дитині в голову як можна більше інформації. Але невелика кількість учителів зрозуміла, що інформація моє життєву цінність лише тоді, коли її реалізують на практиці.

Компетентністна освіта – це життєва практика, яка формується на основі міцних комплексних знань. У Новій українській школі, яка починається з першого вересня для перших класів, проблему з упровадженням  компетентністного навчання технологічно вирішено через надання вчителю інструментарію.

Чому необхідно навчати у Новій українській школі

      1. Умінню спілкуватися та знаходити взаємопорозуміння з оточуючими.

Щоб дитина була щасливою необхідно в неї сформувати комунікативні навички спілкування. Після закінчення школи випускник повинен знаходити спільну мову зі сторонніми людьми. Для ефективної комунікації необхідно вміти слухати людей, бути терпимими, поважати інтереси інших, бути щирим та чесним, тримати своє слово. Ці якості винні виховуватись у дітей під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

      2. Умінню ставити запитання

Зі вступом до школи у дітей зникає бажання ставити запитання. Справа не в тому, що школа дає відповіді на всі запитання, які цікавлять дітей, справа в тому, що дитина думає, що якщо вона ставить запитання, значить вона нічого не знає. Запитання ставити необхідно вчити на всіх уроках. Діти повинні знати, що поставлене запитання не є ознакою того, що дитина не розуміє матеріал, а навпаки вона хоче «докопатися» до істини.

Виготовлення стел та в'їзних знаків

Серед багатьох варіантів конструкцій можна виділити стелу, яка знаходячись на в’їзді у населений пункт є його обличчям. Дизайн такої конструкції може відповідати вимогам, які нам поставлять. На стелі може бути розміщено герб села чи міста та будь які елементи, що відповідають історії місцевості.